OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENEDŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ
INSTYTUT LOGISTYKI
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe
„ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – edycja XXVI

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym
(licencjat, inżynier lub magister);
w terminie od 05 października 2024 r. do 16 czerwca 2025 r.
Kandydat ubiegający się na Studia Podyplomowe winien się zarejestrować
w Internetowym Rejestrze Kandydatów WAT
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-podyplomowe/
oraz wypełnić poniższą ankietę i dołączyć ją w formie pliku PDF do zgłoszenia w systemie IRK
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA: https://ilog.wat.edu.pl/ilg/wp-content/uploads/Ankieta_zgloszeniowa_ZLwP.pdf

 Wszelkich informacji o studiach zawsze udziela kierownik Studiów Podyplomowych
dr inż. Tomasz Kochański tel. 691 929 319 (SMS)

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe może także złożyć poniższe dokumenty bezpośrednio lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Studiów Podyplomowych:

Kwalifikacji na studia dokona kierownik studiów podyplomowych do 30 września 2024 r.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do

 • menedżerów zarządzających firmami logistycznymi na współczesnym rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • Specjalistów realizujących zadania logistyki w przedsiębiorstwie w sferze kompetencji, zarządzania ryzykiem i zarządzania jakością.

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • Przygotowanie kadr menedżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • Kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menedżerów z zakresu:
  • zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług oraz presji rynkowej;
  • zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich skuteczności i ekonomiczności;
  • audytowania i zapewnienia funkcjonowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zgodnie z normami: zarzadzania jakością, zarządzania ryzykiem i zarządzania kompetencjami European Junior Logistician.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz w terminie określonym przez kierownika studiów winien opłacić czesne w kwocie 5 300 PLN na poniżej wskazane konto.

UWAGA – na prośbę słuchacza, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

Zakres przedmiotowy studiów:

 • Narzędzia informatyczne w modelowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
 • Techniki zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie.
 • Logistyka przedsiębiorstw.
 • Łańcuch dostaw i projektowanie logistyczne.
 • Zarządzanie logistyczne.
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce.
 • Zarządzanie kompetencjami w logistyce.
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce.
 • Zarządzanie logistyką zaopatrzenia i usług.
 • Zarządzanie transportem i spedycja międzynarodowa.
 • Zarządzanie logistyką produkcji, dystrybucji i obsługi klienta.
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami.
 • Logistyka zwrotna.
 • Seminarium dyplomowe.

Zajęcia będą realizowane w trybie stacjonarnym
Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. zajęć w każdym dniu.

Terminy zjazdów:

Semestr I

Semestr II

05-06.10.2024 r.

01-02.03.2025 r.

19-20.10.2024 r.

15-16.03.2025 r.

26-27.10.2024 r.

29-30.03.2025 r.

16-17.11.2024 r.

12-13.04.2025 r.

23-24.11.2024 r.

26-27.04.2025 r.

07-08.12.2024 r.

10-11.05.2025 r.

14-15.12.2024 r.

24-25.05.2025 r.

22-23.02.2025 r.

31.05-01.06.2025 r.


EGZAMIN – OBRONA PRAC
KOŃCOWYCH 14-15.06.2025 r.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz:

 • Certyfikat Auditora/koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem zgodnie z wymogami normy ISO-31000 oraz międzynarodowymi standardami IIA (Institut Interial Auditor)
 • Certyfikat Kompetencji European Logistic Association na poziomie European Junior Logistician
 • Certyfikat obsługi systemu do planowania i optymalizacji tras SkyLogic TMS
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego zgodnie z normą ISO-9001 (QMS)

Otrzymanie certyfikatu nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego
INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZADZANIA
Z dopiskiem “ZLwP 2024”, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.