Podstawowa działalność naukowa i badawcza Instytutu Logistyki wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej. Instytut stanowi zaplecze eksperckie i badawcze MON w zakresie tzw. „high technology” i technologii podwójnego zastosowania w obszarach obronności, bezpieczeństwa i logistyki. Prowadzona działalność badawcza ukierunkowana jest na wdrożenie wyników badań B+R do przemysłu zbrojeniowego oraz gospodarki krajowej m.in. do branży TSL. W tym miejscu należy wspomnieć o sztandarowym projekcie realizowanym m.in. przez naukowców z Instytutu pt.: Digital Competences for Improving Security and Defence Education (DIGICODE), którego celem jest podniesienie jakości edukacji w obszarze bezpieczeństwa i obronności poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych w działaniach dydaktycznych oraz poprzez rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich.

Wyniki swoich badań naukowcy z Instytutu prezentują na konferencjach krajowych,  zagranicznych oraz publikują w monografiach i w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Na uwagę w działalności publikacyjnej zasługuje wydawany cyklicznie od 1976 roku zeszyt naukowy „Systemy Logistyczne Wojsk”, a tematyka w nim poruszana jest zbieżna z misją i strategią uczelni. Zeszyt znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencji międzynarodowych z wartością 100 pkt i w 2023 r. umieszczony został w bazie SCOPUS.  Godne uwagi w działalności badawczej jest wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania oraz technologii logistycznych, tj.:

– programu do symulacji  przestrzennej 3D Flexsim, dzięki któremu możliwe jest analizowanie problemów logistycznych występujących w naturalnym środowisku i rozwiązywanie ich w wirtualnym świecie w celu wybrania najlepszego rozwiązania,

– technologii RFID służącej do identyfikacji drogą radiową produktów posiadających transpondery RFID w celu automatyzacji oraz zwiększenia niezawodności procesów logistycznych,

– systemu SkyLogic, który jako system klasy TMS (ang. Transport Management System) służy do zarządzania transportem oraz optymalizacją tras,

Rozwój naukowy i badawczy Instytutu to również działalność kół naukowych. Studenci pod opieką naukowców realizują projekty w ramach konkursów i grantów badawczych. Na uwagę zasługuje projekt finansowany przez MEiN pt.: ”Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego” realizowany za pomocą klocków Lego Mindstroms.

Rozwój naukowy Instytutu związany jest ściśle z rozbudową infrastruktury badawczej. W nowo powstałym Wojskowym Centrum Badawczo Dydaktycznym Logistyki prowadzone są badania w laboratoriach WMS oraz spedycji. W laboratoriach tych odbywają się również zajęcia praktyczne ze studentami na unikatowej platformie logistycznej ANTEEO WMS oraz przy wykorzystaniu systemu Anteeo Spedycja, Capepack oraz SkyLogic.

Należy również wspomnieć, że w ramach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 dofinansowany został projekt związany z dotacją celową na zakup inwestycyjny w 2023 roku. Projekt ma na celu utworzenie Laboratorium badawczego opakowań dla potrzeb SZ RP. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie modernizacja oraz rozwój nowoczesnej bazy badawczo-eksperckiej pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz MON na najwyższym poziomie.

Pobierz ulotka w formacie pdf.

Opracował: Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki ds. naukowych dr Paweł ŚLASKI