NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH 

 1. Brzeziński M., Figurski J., Kochański T., Jakość systemu logistycznego, „Logistyka” 2012 nr 4 płyta CD1, s. 133-140.
 2. Brzeziński M., Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych w operacjach, „Biuletyn WAT”, 2012 nr 1, s. 83-102.
 3. Brzeziński M., Kształcenie inżynierów logistyki w WAT, „Logistyka” 2012 nr 1, s. 75-78.
 4. Brzeziński M., Model oceny systemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych, „Biuletyn WAT”, 2011 nr 2, s.221- 242.
 5. Brzeziński M., Model oceny systemu remontu techniki wojskowej, „Zeszyty Naukowe AMW” Rok LII Nr 1 (184) 2011, s. 105-112.
 6. P.Ślaski, Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy ABC/XYZ Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7, PWE, Warszawa 2004.
 7. P.Ślaski, MRP w Excelu, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6, PWE, Warszawa, 2005.
 8. P.Ślaski, Prognozowanie popytu w Excelu, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10, PWE, Warszawa 2005.
 9. P.Ślaski, Integracja wybranych procesów logistycznych przy wykorzystaniu aplikacji Excel i Visio, Logistyka 5/2006, Poznań 2006.
 10. P.Ślaski, Koncepcje CPFR i VMI w Excelu na przykładzie dystrybucji paliw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6, PWE, Warszawa 2006.
 11. P.Ślaski, Modelowanie referencyjne sposobem na zwiększenie efektywności przepływu w łańcuchu dostaw, Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2006.
 12. J.Woźniak, Infrastruktura i potencjał sektora naftowego w Polsce w zakresie gromadzenia zapasów paliw w świetle wymagań Unii Europejskiej, w: Systemy Logistyczne Wojsk Nr 31,WAT,Warszawa 2006, ISNN 1508-5430.
 13. J.Woźniak, Mechanizacja i automatyzacja procesów przeładunkowych na terminalach portowych, Systemy Logistyczne Wojsk Nr 32 WAT, Warszawa 2006r ,ISNN 1508-5430.
 14. P.Ślaski, Reengineering łańcucha dostaw przy wykorzystaniu modelowania referencyjnego; Logistyka 1/2007, Poznań 2007.
 15. P.Ślaski, Modelowanie referencyjne jako sposób na integrowanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6/2007, PWE, Warszawa 2007.
 16. D.Ćwik, Analiza możliwości pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach NAMSA, Zeszyty Naukowe AON 4/2007, Warszawa 2007.
 17. J.Żurek, J.Ziółkowski. A method to determine functional availability of technical objects. Journal of Polish CIMAC Explo-Diesel & Gas Turbine. V International scientific-technical Conference. Gdańsk University of Technology. Poland –Sweden 11-15 may 2007. ISSN 1231-3998.
 18. P.Ślaski, Planowanie dystrybucji w arkuszu kalkulacyjnym Excel, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 9/2008, PWE, Warszawa 2008r.
 19. P.Ślaski, Planowanie i kontrola produkcji jako element łańcucha dostaw, Logistyka a jakość, 5/2008.
 20. T.Klimski, J.Niepsuj. (red. nauk.), Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, Wyd. UKSW, Warszawa 2008.
 21. J.Woźniak, Uwarunkowania doktrynalne NATO w zakresie zaopatrywania wielonarodowych sił zbrojnych w mps, Systemy Logistyczne Wojsk, WAT, Nr 34, Warszawa 2008, ISNN 1508-5430 .
 22. J.Ziółkowski, Methods of estimating the availability of vehicles, Explo-diesel &Gas Turbine, Journal of Polish CIMAC, Diagnosis, reliability and safety,  vol. 4, Gdańsk 2009.
 23. J.Ziółkowski, Metoda obliczania gotowości pojazdów interwencyjnych, Logistyka nr2/2009, ILiM, Poznań 2009.
 24. P.Ślaski, Istota logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych, Hutnik, wiadomości hutnicze; 6/2009.
 25. P.Ślaski, Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi; Biuletyn WAT 1/2010.
 26. R.Polak, Narodowy przemysł obronny stan obecny i perspektywy, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 36/2010.
 27. R.Polak, Istota cyklu życia uzbrojenia, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 36/2010.
 28. M.Cieniuch, J.Niepsuj. (red. nauk.), Od autorytaryzmu do demokracji. Wojsko Polskie 1989-2009, WCEO, Warszawa 2010.
 29. D.Ćwik, Standaryzacja wobec interoperacyjności wojsk, monografia pod red. T.Szczurek, Bezpieczeństwo narodowe i współpraca sojusznicza w kontekście działań Sił Zbrojnych RP, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2010.
 30. D.Ćwik, Usługi logistyczne w dokumentach UE i Polski, monografia pod red. W.Januszkiewicz, Międzynarodowe usługi logistyczne, WSCiL, Warszawa 2010, ISBN 978-83-89226-78-5.
 31. J.Figurski, J.Niepsuj, (red. nauk.), Profesjonalizacja obrony narodowej, WCEO, Warszawa 2010.
 32. J.Woźniak, The levels of logistics thinking, w: Systemy Logistyczne Wojsk, WAT, Nr 36, ISNN 1508-5430, Warszawa 2010r, ISNN 1508-5430.
 33. J.Ziółkowski, Metoda obliczania liczby cystern niezbędnej do zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze, Biuletyn WAT nr 1/2010, Warszawa 2010.
 34. J.Ziółkowski, Method of formulating the required number of tankers for delivery aircrafts in aviation fuel, Zagadnienia eksploatacji maszyn 3 (163) vol.45/2010, PAN, Institute for Sustainable Technologies- Radom, ISSN 0137-5474, s.75-87.
 35. M.Gontarczyk, P.Ślaski, S.Włudyka, J.Zelkowski, Koncepcja wykorzystania narzędzi analizy systemowej do oceny ryzyka w łańcuchu dostaw. Logistyka 4/2010, płyta CD 2, s.26.
 36. M.Gontarczyk, P.Ślaski, S.Włudyka, J.Zelkowski, Koncepcja oceny systemów na przykładzie wybranych firm logistycznych. Logistyka 4/2010,  płyta CD 2, s.26.
 37. Z.Kurasiński, Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 37/2011.
 38. Sz.Mitkow, Metoda oceny dostawcy systemu uzbrojenia, Logistyka 5/2011.
 39. Sz.Mitkow, Wykorzystanie metody AHP w procesie wyboru dostawcy, Logistyka 5/2011.
 40. W.Miszalski, Sz.Mitkow, On certain methodologies of technology assessment for national security, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 1/2011.
 41. W.Miszalski, Sz.Mitkow, An evolution of security environment for armament development planning, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 2/2011.
 42. W.Miszalski, Sz.Mitkow, Long range forecasting of security environment for armament development planning” SAS-088 “Long-range forecasting of the future security environment t” organizowane w ramach RTO NATO.
 43. Sz.Mitkow, Integrated logistics support in acquisition process of weapon systems”, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 37/2011.
 44. M.Pawlisiak, Szkody w mieniu wojskowym a odpowiedzialność materialna żołnierzy, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 37/2011.
 45. M.Pawlisiak, Zadania logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski w przyszłej wojnie, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 37/2011.
 46. M.Pawlisiak, „Tiry na tory” – potrzeby i możliwości realizacyjne w Polsce, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 37/2011.
 47. R.Polak, Istota cyklu życia uzbrojenia, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 36/2010.
 48. T.Kochański, Istota oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Zeszyt Naukowy nr 25/2010, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2010, ISSN 1895-8990, s. 171-187.
 49. R.Polak, Modernizacja techniczna sił zbrojnych (planowanie, finansowanie i realizacja zamówień wojskowych), WAT, Warszawa 2011.
 50. P.Ślaski, Analiza ekoefektywności w logistyce produkcji, Logistyka, 5/2011.
 51. T.Waściński, K.Tomaszycki. Marketing relacyjny w usługach daktyloskopijnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11 ( 742) listopad 2011 s 20-32. 
 52. A.Borucka, K.Juniec, S.Włudyka, Nowy kształt systemu logistycznego wyzwaniem Sił Zbrojnych RP. Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju , Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2012.
 53. A.Borucka, K.Juniec, S.Włudyka, Wybrane elementy szkolenia oficerów logistyki przygotowujące do funkcjonowania w środowisku koalicyjnym. Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju,Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2012.
 54. T.Chołuj, K.Juniec, Działanie personelu logistycznego w środowisku koalicyjnym. Przegląd Wojsk Lądowych nr 3/2012.
 55. D.Ćwik, Terenowe organy administracji wojskowej, komentarz pod red. B.Szmulik, K.Miaskowska-Daszkiewicz, Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4.
 56. D.Ćwik, Aspekty prawne kształcenia specjalistów logistyki w WAT, monografia pod red. J.Figurski, J.Niepsuj, T.Ząbkowski. Logistyka jutra, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62345-79-3.
 57. J.Figurski, J.Niepsuj, T.Ząbkowski (red. nauk.), Logistyk(a) jutra, WCEO, Warszawa 2012.
 58. K.Juniec, S.Włudyka, Logistycy w środowisku wielonarodowym. Monografia  LOGISTYK(A) JUTRA. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012.
 59. K.Juniec, Szkolenie logistyków wojskowych do operowania w środowisku wielonarodowym, cz.1 i 2, Systemy Logistyczne Wojsk nr 38/2012, WAT, Warszawa 2012.
 60. J.Woźniak, Wybrane problemy zaopatrywania sił koalicyjnych w paliwa w prowadzonych operacjach wielonarodowych, Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju ,red. J.Mikołajczak, Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2012 (monografia),ISDN:978-83-923256-9-7.
 61. Z.Kurasiński, J.Woźniak, Współczesne trendy rozwoju zabezpieczenia logistycznego wojsk w operacjach prowadzonych siłami narodowymi sojuszniczymi i koalicyjnymi, Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju ,red. J.Mikołajczak, Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2012 (monografia),ISDN:978-83-923256-9-7.
 62. J.Ziółkowski, E.Kuczyńska, Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości – studium przypadku, Biuletyn WAT nr 3/2012, Warszawa 2012.
 63. J.Ziółkowski, M.Zięba, System planowania potrzeb materiałowych (MRP) w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Biuletyn WAT nr 3/2012, Warszawa 2012
 64. J. Figurski, M. Brzeziński, T. Kochański, Jakość systemu logistycznego, „Logistyka” 4/2012Dział Logistyka – Nauka (CD1), ss. 8, ISSN: 1231-5478.