12 grudnia 2023 r. Wojskowa Akademia Techniczna oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zainicjowały współpracę w zakresie m.in. realizacji zadań związanych z obronnością państwa w obszarze logistyki. Głównym Beneficjentem i zarazem inicjatorem porozumienia jest Instytut Logistyki z Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania.
Porozumienie podpisali Szef IWspSZ gen. dyw. Artur Kępczyński i Rektor WAT gen. bryg. Przemysław Wachulak.
W ramach porozumienia strony zobowiązują się do współpracy w zakresie przedsięwzięć dotyczących systemu funkcjonalnego logistyki wojskowej. Strony zobowiązały się do wzajemnej wymiany informacji we wszystkich kwestiach objętych porozumieniem oraz kooperacji w zakresie współorganizowania kursów, szkoleń, seminariów, konferencji oraz kongresów. Współpraca zaowocuje w przyszłości udziałem podchorążych i kursantów Akademii w przedsięwzięciach, szkoleniach i pokazach organizowanych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.