Logistyka medyczna

Instytut Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie uruchamia 1 edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych „Logistyka medyczna”.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).

Dwusemestralne studia podyplomowe „Logistyka medyczna” będą realizowane w terminie od 23 stycznia 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.
Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych w zakresie merytorycznym udziela dr hab. Jerzy Bertrandt tel. 795 505 523

Logistyka medyczna to logistyka farmaceutyków, materiałów medycznych i chirurgicznych, urządzeń
i sprzętu medycznego oraz innych produktów potrzebnych do wspierania lekarzy, pielęgniarek i innych dostawców usług w zakresie opieki zdrowotnej i dentystycznej. Znajomość funkcjonowania poszczególnych ogniw w łańcuchu dostaw logistyki medycznej ma zasadnicze znaczenie dla jakości świadczonych usług medycznych ich wydajności i kosztów, stąd też we współczesnej służbie zdrowia niezbędny jest bezpośredni kontakt między logistykiem medycznym a personelem służby zdrowia, co zapewnia bezpieczeństwo utrzymania zdrowia pacjentów i świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie.

Cele studiów:

 • pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych
  w zakresie służby zdrowia, w tym w obszarze pracy dowódczej i sztabowej w działaniach taktyczno-operacyjnych w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 • przygotowanie wojskowych i cywilnych kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką medyczną;
 • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
  • zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego z uwzględnieniem specyfiki wojska,
  • zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w aspekcie zapewnienia ich skuteczności i ekonomiczności,
  • organizacji i realizacji procesów dostaw leków, urządzeń i sprzętu medycznego oraz innych produktów niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wojskowej służby zdrowia,
  • organizacji logistycznego zabezpieczenia medycznego wojsk w misjach i operacjach wielonarodowych (NATO, UE).

Zakres tematyczny:

Studia są przeznaczone dla logistyków oraz wojskowego i cywilnego personelu medycznego zaangażowanego w działalność logistyczną ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych wymagań medycznego łańcucha dostaw i specyfiki potrzeb wojskowej służby zdrowia.

Program studiów

 • Zabezpieczenie logistyczne/medyczne w czasie działań bojowych
 • Kierowanie zabezpieczeniem medycznym
 • Gospodarka magazynowa
 • Pozyskiwanie SpW w SZ RP
 • Zamówienia publiczne
 • Funkcjonowanie służby zdrowia w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego
 • Transport i ruch wojsk oraz HNS
 • Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych
 • Taktyka i sztuka operacyjna
 • Zabezpieczenie medyczne wojsk w misjach i operacjach wielonarodowych (NATO, UE)
 • Systemy informatyczne w logistyce wojskowej
 • Zasady eksploatacji SpW służb medycznych
 • Zabezpieczenie medyczne mobilizacji
 • Stan sanitarno-higieniczny w SZ RP
 • Komunikacja społeczna
 • Kalendarz szczepień wg standardów NATO
 • Zabezpieczenie żywieniowe w SZ RP
 • Ochrona i archiwizacja danych medycznych

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli:

Logistykom:

 • planować obsługę dostaw z wykorzystaniem wiedzy na temat specjalnych wymagań technicznych i wymagań dotyczących zapewnienia jakości w medycznym łańcuchu logistycznym;
 • doradzać planistom programów medycznych w zakresie łańcucha dostaw artykułów medycznych i wymagań dotyczących zapewniania jakości;
 • udzielać wsparcia personelowi medycznemu w zakresie logistycznej obsługi programów medycznych i biomedycznych programów badawczych.

Specjalistom medycznym:

 • planować programy medyczne z uwzględnieniem uwarunkowań logistycznych;
 • wspomagać logistyków w zapewnieniu właściwej obsługi zaopatrzenia medycznego i utrzymaniu kontroli jakości łańcucha dostaw artykułów medycznych.

Absolwenci studiów podyplomowych „Logistyka medyczna” otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

 

Opłaty

Czesne za studia wynosi 5.400 PLN (na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty). Opłata za studia osób delegowanych przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia pokrywana jest przez MON.

Terminy

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry, w trybie niestacjonarnym lub w trybie ON-LINE
(w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 10 tygodniowych zjazdów poniedziałek-piątek w terminie od stycznia do grudnia 2023.