Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania środowiska naukowego wobec wojny w Ukrainie”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Wojskowa Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, z którym może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908 Warszawa
 1. Wojskowa Akademia Techniczna powołała inspektora ochrony danych osobowych. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908 Warszawa
 • przez e-mail: iod@wat.edu.pl,
 • nr telefonu: 887 831 718
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej: Wyzwania środowiska naukowego wobec wojny w Ukrainie, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jego przebiegu, rozliczeń końcowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konferencji, która zostanie wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego),
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wizerunku w związku z dokumentowaniem konferencji, która zostanie wyrażona poprzez zaznaczenie stosownego zapisu na końcu klauzuli informacyjnej),
 • art. 6 ust. 1 lit. e (w związku z organizowaniem przez Akademię wydarzeń naukowych realizowanych w ramach pełnionych przez nią zadań publicznych oraz informowanie o takich wydarzeniach członków Wspólnoty Uczelni i absolwentów oraz osób, których dane kontaktowe pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych). Realizując wskazane powyżej zadania i korzystając z przyznanej autonomii, kierując się europejską tradycją uniwersytecką, Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.),
 • art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO (dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami).
 1. Podanie danych osobowych w kwestionariuszu osobowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostaną zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając prośbę e-mailem na kndu@wat.edu.pl co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne i nie jest konieczne do wzięcia udziału w konferencji. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając prośbę e-mailem na adres konferencji co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w międzynarodowej konferencji naukowej: Wyzwania środowiska naukowego wobec wojny w Ukrainie będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez współorganizatorów. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom , za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.