Artykuły 2018

 1. Augustyn S.; (2018). Digital content-data mining, copying and Al. Authorship with the emergence of Publikacja pokonferencyjna: Conference 10th Global Intellectual Property
 2. Bartosiewicz S.; (2018). Ocena procesów magazynowych wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 3. Bartosiewicz S.; Bartosiewicz P. (2018). Nowoczesne technologie stosowane w systemie magazynowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 4. Bartosiewicz S.; Bartosiewicz P. (2018). Zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem usługowym. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 5. Bartosiewicz S.; Kurasiński Z.; Woźniak J. (2018). Motywowanie pracowników elementem zarządzania organizacją. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 6. Borucka A.; (2018). Analiza ryzyka wypadków na podstawie modelu Transport Means Proceedings of the International Conference Web of science.
 7. Borucka A.; (2018). Analysis of the effectiveness of selected forecasting demand Współczesna Gospodarka 3/2018.
 8. Borucka A.; (2018). Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie modelu SARIMA. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 9. Borucka A.; (2018). Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles. Interdisciplinary management research XIV, Opatija, 2018.
 10. Borucka A.; (2018). Model procesu eksploatacji statków powietrznych w systemie transportowym. International Journal for traffic and transport engineering.
 11. Borucka A.; (2018). Procesy Markowa w modelowaniu eksploatacji środków transportowych. International Journal for traffic and transport engineering.
 12. Borucka A.; (2018). Prognozowanie zagrożenia pożarowego w aspekcie gotowości pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Conference on Interdisciplinary Management Research proceeding paper .
 13. Borucka A.; (2018). Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Publikacja pokonferencyjna: Proceedings of 22nd International Scientific Conference. Transport Means 2018.
 14. Borucka A.; (2018). Trójstanowy model Markowa użytkowania środków transportowych. Conference on Business Logistics in Modern Management proceeding paper.
 15. Borucka A.; Sz. Ryrych (2018). Wykorzystanie metody Bellingera w procesie implementacji rejestratorów w magazynie dystrybucyjnym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
 16. Borucka A.; Szymon Mitkow (2018). Matematyczny model kongestii transportowej na przykładzie stolicy Polski - Warszawy. Conference on Interdisciplinary Management Research proceeding paper .
 17. Brzeziński M., Zelkowski J., Kijek M., Głodowska K., Bartosiak P. (2018). Aspects of improvement in exploitation process of passenger means of transport - artykuł po recenzji. Journal of Advanced Transportation.
 18. Brzeziński M.; (2018). Modelowanie systemów i procesów logistycznych. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 19. Brzeziński M.; Kozicki B.; Waściński T.; Tomaszewski J. (2018). Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa. GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA 5/2018.
 20. Brzeziński M.; Owczarek P. (2018). Model procesu zabezpieczania ładunku branży FMCG w transporcie drogowym. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 21. Byłeń S.; (2018). Ocena stopnia komplementarności systemów logistycznych w gospodarce i wojsku w aspekcie technologii podwójnego zastosowania. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 22. Byłeń S.; (2018). Stan i perspektywy zapewnienia widzialności zasobów w aspekcie implementacji narządzi informatycznych usprawniających procesy logistyczne w siłach zbrojnych RP. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 23. Byłeń S.; (2018). System informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami osobowymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka materiałowa i logistyka 11/2018.
 24. Byłeń S.; (2018). Systemy informatyczne wspomagające zabezpieczenie logistyczne misji i operacji narodowych i wielonarodowych. Gospodarka materiałowa i logistyka 12/2018.
 25. Byłeń S.; (2018). Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie służbą żywnościową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Systemy Logistyczne Wojsk 12/2018.
 26. Dolińska I.,, Guciewski Ł., Jóźwiak A., Aspekty prawne transportu drogowego materiałów wrażliwych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2018, Warszawa
 27. Figurski J.; (2018). Efektywność funkvjonowania wojskowego oddziału gospodarczego. Problemy Techniki Uzbrojenia.
 28. Figurski J.; Fonrober (2018). Niezawodność systemów uzbrojenia i techniki wojskowej. Monografia pokonferencyjna WML.
 29. Figurski J.; Fonrobert P. (2018). Koncentracja drogowego systemu technicznego …. Problemy Techniki Uzbrojenia.
 30. Figurski J.; Fonrobert P. (2018). Ocena niezawodności sprzętu uzbrojenia na podstawie systemu rakietowego. Problemy Techniki Uzbrojenia.
 31. Figurski J.; Niepsuj J. (2018). Ocena niezawodności podsystemów logistyki. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 32. Figurski J.; Niepsuj J. (2018). Profesjonalizacja systemu obronnego państwa - aspekt wyposażenia i modernizacji technicznej. Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP.
 33. Głodowska K.; (2018). Model rozwiązania zadania transportowego w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem programu SKY LOGIC. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 34. Grzelak M.; (2018). Planowanie dowozu środków bojowych i materiałowych transportem samochodowym z wykorzystaniem oprogramowania CAPE PACK. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 35. Jóźwiak A., Betkier I., Ocena działania miejskiego systemu transportowego carsharing w modelu free-floating w Warszawie, Systemy Logistyczne Wojsk, 2018, Warszawa
 36. Jóźwiak A., Betkier I., Proces planowania przemieszczania pojazdów nienormatywnych z wykorzystaniem aplikacji webowych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2018, Warszawa
 37. Jóźwiak A., Guciewski Ł., Misztal A., Metoda rozmieszczenia infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w miejskim transporcie zbiorowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie, 2018, Warszawa
 38. Jóźwiak A., Guciewski Ł., Wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 2018, Warszawa
 39. Kalbarczyk-Guzek E., Jóźwiak A., Decyzje taktyczne firm w zakresie ustalania warunkow dystrybucji towarów, Systemy Logistyczne Wojsk, 2018, Warszawa
 40. Kijek M.; Rykała Ł.; Typiak A.; Łopatka J. (2018). Dynamics of omnidirectional Unmanned Rescue Vehicle with Mecanum Wheels. Computer methods in mechanics CMM2017 AIP Conference Proceedings Vol. 1922 No. 1 AIO Publishing."
 41. Kijek M.; Zelkowski J.; Gontarczyk M.; Owczarek P. (2018). Analiza i ocena operatorów logistycznych w Polsce. Prace Naukow Politechniki Warszawskiej Problemy transportu w inżynierii logistyki.
 42. Kijek M.; Zelkowski J.; Gontarczyk M.; Owczarek P. (2018). Identyfikacja cech determinantą procedury oceny systemów logistycznych. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 43. Kler P.; Bertrant J. (2018). Ocena jakości wiedzy żywieniowej żołnierzy wojsk obrony terytorialnej jako element bezpieczeństwa . "Problemy jakości" 11/2018r.
 44. Kler P.; Nowosad A. (2018). Żywienie załóg okrętów w operacjach morskich w XXI WIEKU. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/18.
 45. Kozicki B.; Brzeziński M., Waściński T., Lisowska A. (2018). COST FORECAST IN A SHIPPING COMPANY. Transportmeans.
 46. Kozicki B.; Waściński T., Lisowska A. (2018). Prognozowanie kosztów eksploatacji w przedsiębiorstwie transportowym. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia.
 47. Kozicki B.; Waściński T., Lisowska A. (2018). Wybór optymalnej metody prognostycznej miernika inflacji CPI w Polsce. ORGMASZ.
 48. Krupnik D.; Aleksandra Palczewska (2018). Modelowanie transport drogowego do przewozu materiałów niebezpiecznych w odniesieniu do bezpieczeństwa ekologicznego. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 49. Krupnik D.; Gręzicki M.; Palczewska A. (2018). Logistyka zaopatrywania procesów naprawczych SPW w części zamienne na wybranym przykładzie. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 50. Krupnik D.; Mitkow Sz. (2018). Logistics and national security. Gospodarka w Praktyce i Teorii.
 51. Kurasiński Z.; (2018). Zabezpieczenie materiałowe wojsk w walce. Przegląd Sił Zbrojnych, 4/2018.
 52. Kurasiński Z.; (2018). Założenia a rzeczywistość w obszarze planowania zabezpieczenia materiałowego wojsk w walce. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej 1(106) 2017.
 53. Kurasiński Z.; Kochański T. (2018). Innowacyjność we współczesnym przedsiębiorstwie. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 54. Kurasiński Z.; Kochański T. (2018). Model organizacji wirutualnej małych i średnich przedsiębiorców. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 55. Mitkow Sz.; Borucka A. (2018). Prognozowanie popytu na usługi transportu intermodalnego. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 56. Mitkow Sz.; Borucka A. (2018). Rozwiązania w zakresie infrastruktury i organizacyjno-techniczne służące przeciwdziałaniu kongestii w transporcie miejskim . Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 57. Mitkow Sz.; Borucka A.; Załęski Ł. (2018). Wykorzystanie Car-poolingu w przeciwdziałaniu kongestii w transporcie miejskim. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 58. Mitkow Sz.; Dębicka E.; Jóźwiak A.; Świderski A. (2018). Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny ryzyka w eksploatacji . Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport.
 59. Nagrabski D.; (2018). Terytorialny system zabezpieczenia. Identyfikacja problemów w realizacji zabezpieczenia logistycznego przez regionalne bazy logistyczne. Systemy Logistyczne Wojsk 48/2018.
 60. Nagrabski D. (2018). Wybrane zagadnienia dotyczące inwentaryzacji w siłach zbrojnych. Teoria i praktyka. Systemy Logistyczne Wojsk 49/2018.
 61. Nyszk Ł.; (2018). Rola opakowań inteligentynych w systemach logistycznych. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 62. Nyszk Ł.; Mańskowski (2018). Wielowymiarowość logistyki a modelowanie systemów i procesów logistycznych. Gospodarka materiałowa i logistyka 11/2018.
 63. Nyszk Ł.; Nyszk W. (2018). Logistic strategies in shaping competitive edge of enterprise. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 64. Orłowski K.; Kacper Puchalski (2018). Koncepcja centrum logistycznego w kontekście pobudzenia rozwoju gospodarczego wybranego regionu Polski. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 65. Pawlisiak M.; (2018). Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych. Cz. 5: infrastruktura w misjach poza granicami kraju. Gospodarka materiałowa i logistyka 12/2018.
 66. Pawlisiak M.; (2018). Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych. Cz. 6: wnioski z realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego jednostek wojska polskiego wykonujących zadania w misjach poza granicami kraju na przykładzie misji ISAF. Gospodarka materiałowa i logistyka 12/2018.
 67. Pawlisiak M.; (2018). Informacja jako determinant kierowania zabezpieczeniem logistycznym w rejonie odpowiedzialności wojskowego oddziału gospodarczego. Gospodarka materiałowa i logistyka 11/2018.
 68. Pawlisiak M.; (2018). Miejsce i rola normalizacji w europejskich inicjatywach strategicznych. Systemy Logistyczne Wojsk 48/2018.
 69. Pawlisiak M.; (2018). Teoretyczne aspekty zarządzania logistyką wojskową. Systemy Logistyczne Wojsk 48/2018.
 70. Pawlisiak M.; (2018). Wymiar procesowy zarządzania logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 71. Pawlisiak M.; (2018). Zabezpieczenie logistyczne determinantem zdolności bojowej jednostek i instytucji wojskowych. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 72. Rogowski B.; (2018). Kierunki modelowania normalizacji z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 73. Sieczka J.; (2018). Kryteria w modelowaniu transportu intermodalnego. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 74. Sieczka J.; Kler P. (2018). Kontenerowa piekarnia polowa. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 75. Świderski A, Jóźwiak A, Jachimowski R, Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2018, Lublin
 76. Świderski Dębicka E., Jóźwiak A., Mitkow Sz., Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do ryzyka w eksploatacji środków transportu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 2018, Warszawa, LISTA A.
 77. Świderski A.; Borucka A. (2018). Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model. Publikacja pokonferencyjna: Proceedings of 22nd International Scientific Conference. Transport Means 2018.
 78. Świderski A.; Borucka A. (2018). Matematyczna analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego wybranego regionu Polski. Transport Means Proceedings of the International Conference Web of science.
 79. Świderski A.; Borucka A. (2018). Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Publikacja pokonferencyjna: Proceedings of 22nd International Scientific Conference. Transport Means 2018.
 80. Świderski A.; Borucka A.; Skoczyński P. (2018). Charakterystyka i ocena poziomu bezpieczeństwa uchu drogowego w Polsce za pomocą modelu regresji wielorakiej. Transport Means Proceedings of the International Conference Web of science."
 81. Świderski A.; Skoczyński P.; Waśniewski T. (2018). Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych - propozycja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 82. Tomaszewski J.; (2018). Odtwarzanie zdolności bojowej wojsk zasadą walki. Systemy Logistyczne Wojsk 49/2018.
 83. Tomaszewski J.; (2018). Prognozowanie przyjęć do pracy jako element budowy strategii personalnej. Systemy Logistyczne Wojsk 49/2018.
 84. Waściński T.; Bartosiewicz P. (2018). Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw rodzinnych na rynku Polskim. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 85. Waściński T.; Dudkowska A. (2018). Ochrona konsumentów na rynku finansowym. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 86. Waściński T.; Paweł Bartosiewicz (2018). Wybór dostawcy dla małego przedsiębiorstwa metodą analytical hierarchy proces. GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA 5/2018.
 87. Waśniewski T.; Ślaski P. (2018). Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 88. Waśniewski T.; Ślaski P. (2018). Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018.
 89. Woźniak J.; (2018). Europejski System Rurociągów Paliwowych NATO (NSP. Autobusy: Technika Eksploatacja Systemy Transportowe.
 90. Woźniak J.; (2018). Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce. Studia i Prace WNEiZ US.,
 91. Woźniak J.; Rogowski B. (2018). Polskie Normy Obronne w europejskiej bazie rekomendowanych dokumentów normalizacji obronnej (EDSTAR). Systemy Logistyczne Wojsk.
 92. Zelkowski J.; Kijek M.; Teklińska D; Zaborowicz-Malcherczyk O. (2018). Modelowanie i analiza funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie X. Gospodarka materiałowa i logistyka 5/2018."