OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA


INSTYTUT LOGISTYKI ZAPRASZA NA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

„ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA"

w terminie 13 października 2018 r. - 16 czerwca 2019 r.

Studia prowadzone są przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
.

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Niestacjonarne Studia Podyplomowe przyjmowane są do 28 września 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela wyłącznie:

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • pozyskanie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy w aspekcie zarządzania logistyką zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
 • kształtowanie wiedzy i umiejętności personelu na różnych szczeblach organizacyjnych i branżowych w zakresie zarządzania ochroną środowiska w systemach i procesach logistycznych;
 • przygotowanie kadr menadżerskich do zarządzania logistyką przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju;
 • przygotowanie kadr menadżerskich logistyki do zarządzania programem auditów i prowadzenia auditu wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach zgodnie z normą ISO 14001.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menadżerów, specjalistów z zakresu ochrony środowiska realizujących swoje zadania w sferze logistyki przedsiębiorstwa;
 • menadżerów, specjalistów logistyki w firmie w aspekcie spełnienia wymogów środowiskowych;
 • absolwentów studiów wyższych pragnących realizować swoją pracę zawodową w przedsiębiorstwie w obszarze logistyki w aspekcie spełniania przez nią wymogów ochrony środowiska.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym
(licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem poleconym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (link)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
 • ankietę zgłoszeniową (link )
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie 85 PLN, na poniżej wskazane konto,
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie jpg, nie większe niz 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli
 • ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

Kwalifikacji na Studia dokona Komisja Kwalifikacyjna do 28 września 2018 r.

Na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej Dziekan Wydziału Logistyki wydaje decyzję o przyjęciu na Studia.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto.

Termin wniesienia opłat upływa 03 października 2018 roku.

UWAGA - na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: „Opłata za postępowanie rekrutacyjne" lub „Opłata czesnego”, „ZLwWOS-2018, subkonto 700-1500-40-001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840-1500-40-001

Zakres tematyczny studiów:

 • USŁUGI LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW (ZAOPATRZENIA, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I ZWROTNA)
 • EKOLOGISTYKA
 • SYSTEMY ZRZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE (ISO 14001)
 • CERTYFIKACJA I NORMALIZACJA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA
 • LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU OPAKOWANIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (EMISJE)
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE.

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule trzynastu dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu w terminie 13.10.2018-16.06.2019.

Semestr I Semestr II
13-14.10.2018 09-10.03.2019
27-28.10.2018 30-31.03.2019
17-18.11.2018 13-14.04.2019
01-02.12.2018 27-28.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
19-20.01.2019 15-16.05.2019
02-03.02.2019

W miesiącu lutym 2019 r. planowana jest przerwa w zajęciach przeznaczona na pisanie prac końcowych.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych; zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu EMS (Environmental Managment System);
 • po uprzednim zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO 14001.

Certyfikat nadawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie. Otrzymany certyfikat i zaświadczenie nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

Z dopiskiem "ZLPwWOS"

00-908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2.

Template by Age Themes