OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW LOGISTYKI


 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ 

INSTYTUT LOGISTYKI ZAPRASZA NA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

„ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE w PRZEDSIĘBIORSTWIE - EDYCJA XX"

w terminie 06 października 2018 r. - 10 czerwca 2019 r.

Studia prowadzone są przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
.

Studia realizowane są corocznie, nieprzerwanie od 2004 r.

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Niestacjonarne Studia Podyplomowe przyjmowane są do 21 września 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela wyłącznie:

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
 • zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług;
 • zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich ekonomiczności i skuteczności;
 • auditowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zgodnie z normą ISO 9001 (QMS).

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menadżerów zarządzających firmami logistycznymi na rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów, specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • specjalistów realizujących swoje zadania w sferze logistyki;

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym
(licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem poleconym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (link)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
 • ankietę zgłoszeniową (link)
 • kopię potwierdzenia dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie 85 PLN, na poniżej wskazane konto,
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie jpg, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli
 • ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

Kwalifikacji na Studia dokona Komisja Kwalifikacyjna do 28 września 2018 r.

Na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej Dziekan Wydziału Logistyki wydaje decyzję o przyjęciu na Studia.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto.

Termin wniesienia opłat upływa 01 października 2018 roku.

UWAGA - na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: „Opłata za postępowanie rekrutacyjne" lub „Opłata czesnego”, „ZLwP-2018, subkonto 700-1500-40-001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840-1500-40-001

Zakres tematyczny studiów:

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ ZAOPATRZENIA I USŁUG
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI
 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ I ZAPASAMI
 • LOGISTYKA ZWROTNA
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE.

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule trzynastu dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu w terminie 06.10.2018-02.06.2019.

Semestr I Semestr II
06-07.10.2018 06-07.03.2019
20-21.10.2018 16-17.03.2019
03-04.11.2018 22-23.03.2019
24-25.11.2018 01-02.04.2019
08-09.12.2018 11-12.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019

W miesiącu lutym 2019 r. planowana jest przerwa w zajęciach przeznaczona na pisanie prac końcowych.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

-         świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;

-         zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu QMSQuality Management System;

-         po uprzednim zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO 9001 (QMS).

Certyfikat nadawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie. Otrzymany certyfikat i zaświadczenie nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

Z dopiskiem "ZLwP"

00-908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2.

Template by Age Themes