ZLwP 2023

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENEDŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ

INSTYTUT LOGISTYKI
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

„ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – edycja XXIV”

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym
(licencjat, inżynier lub magister);

w terminie od 11 lutego 2023 r. do 17 grudnia 2023 r.
Kandydat ubiegający się na Studia Podyplomowe winien się zarejestrować

w Internetowym Rejestrze Kandydatów WAT
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-podyplomowe/

Wszelkich informacji o studiach zawsze udziela kierownik Studiów Podyplomowych
dr inż. Tomasz Kochański tel. 691 929 319

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem poleconym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

 • ankietę zgłoszeniową - WZÓR DOKUMENTU,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie jpg, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli

Kwalifikacji na studia dokona kierownik studiów podyplomowych do 06 lutego 2023 r.

 Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menedżerów zarządzających firmami logistycznymi na współczesnym rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • specjalistów realizujących zadania logistyki w przedsiębiorstwie w sferze kompetencji, zarządzania ryzykiem i zarządzania jakością.

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • Przygotowanie kadr menedżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • Kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menedżerów z zakresu:
 • zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług oraz presji rynkowej;
 • zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich skuteczności i ekonomiczności;
 • audytowania i zapewnienia funkcjonowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zgodnie z normami: zarzadzania jakością, zarządzania ryzykiem i zarządzania kompetencjami European Junior Logistician.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz w terminie określonym przez kierownika studiów winien opłacić czesne w kwocie 5 300 PLN na poniżej wskazane konto.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem: np.: „Opłata czesnego, ZLwP-2023, subkonto 700-1500-40-001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840-1500-40-001

UWAGA - na prośbę słuchacza, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.


Zakres przedmiotowy studiów:

 • Narzędzia informatyczne w modelowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
 • Techniki zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie.
 • Logistyka przedsiębiorstw.
 • Łańcuch dostaw i projektowanie logistyczne.
 • Zarządzanie logistyczne.
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce.
 • Zarządzanie kompetencjami w logistyce.
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce.
 • Zarządzanie logistyką zaopatrzenia i usług.
 • Zarządzanie transportem i spedycja międzynarodowa.
 • Zarządzanie logistyką produkcji, dystrybucji i obsługi klienta.
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami.
 • Logistyka zwrotna.
 • Seminarium dyplomowe.

Zajęcia będą realizowane w trybie stacjonarnym

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. zajęć w każdym dniu.

Terminy zjazdów:

Semestr I

Semestr II

11-12.02.2023 r.

17-18.06.2023 r.

25-26.02.2023 r.

16-17.09.2023 r.

11-12.03.2023 r.

30.09-01.10.2023 r.

25-26.03.2023 r.

07-08.10.2023 r.

15-16.04.2023 r.

21-22.10.2023 r.

22-23.04.2023 r.

04-05.11.2023 r.

13-14.05.2023 r.

18-19.11.2023 r.

03-04.06.2023 r.

02-03.12.2023 r.

EGZAMIN KOŃCOWY 16-17.12.2023 r.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz:

 • Certyfikat Auditora/koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem zgodnie z wymogami normy ISO-31000 oraz międzynarodowymi standardami IIA (Institut Interial Auditor)
 • Certyfikat Kompetencji European Logistic Association na poziomie European Junior Logistician
 • Certyfikat obsługi systemu do planowania i optymalizacji tras SkyLogic TMS
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego zgodnie z normą ISO-9001 (QMS)

Otrzymanie certyfikatu nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZADZANIA

Z dopiskiem "ZLwP 2023", 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.