ZLwP 2021-2022

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ 

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

 „ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE w PRZEDSIĘBIORSTWIE - EDYCJA XXIII"

w terminie od 02 października 2021 r. do 21 maja 2022 r.

Studia realizowane są corocznie, nieprzerwanie od 2004 r.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela wyłącznie:

Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
 • uzyskanie umiejętności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług;
 • uzyskanie umiejętności zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich ekonomiczności i skuteczności;
 • uzyskanie umiejętności auditowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Quality Management System (QMS) zgodnie z normą ISO 9001.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menadżerów zarządzających firmami logistycznymi na rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów, specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • specjalistów realizujących swoje zadania w sferze logistyki przedsiębiorstwa;
 • osób zatrudnionych w pionie logistyki a nieposiadających specjalistycznej wiedzy i przygotowania do zarządzania nią w przedsiębiorstwie.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem poleconym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

Kwalifikacji na studia dokona kierownik studiów podyplomowych do 15 września 2021 r.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto.

UWAGA - na prośbę słuchacza, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: np.: „Opłata czesnego, ZLwP-2021-2022, subkonto 700-1500-40-001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840-1500-40-001

Zakres tematyczny studiów:

 • Logistyka międzynarodowa.
 • Logistyka przedsiębiorstw.
 • Logistyka zwrotna.
 • Narzędzia informatyczne w modelowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
 • Seminarium dyplomowe.
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce.
 • Techniki zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami.
 • Zarządzanie logistyczne.
 • Zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji.
 • Zarządzanie logistyką zaopatrzenia i usług.
 • Zarządzanie transportem i spedycja międzynarodowa.

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze
8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu.

Semestr I

Semestr II

02-03.10.2021

26-27.02.2022

22-24.10.2021

12-13.03.2022

06-07.11.2021

26-27.03.2022

20-21.11.2021

09-10.04.2022

04-05.12.2021

23-24.04.2022

18-19.12.2021

14-15.05.2022

12-13.02.2022

21.05.2022 EGZAMIN KOŃCOWY

 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu QMS.
 • po uprzednim zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO 9001 (QMS).

Certyfikat nadawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie. Otrzymanie certyfikatu i zaświadczenia nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZADZANIA

Z dopiskiem "ZLwP"

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.