WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA W BUDOWANIU MOBILNOŚCI WOJSKOWEJ

Celem sympozjum była identyfikacja obszarów problemowych w zakresie mobilności wojsk, w tym barier infrastrukturalnych, legislacyjnych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych państwa. Ponadto, wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski w inicjatywach natowskich i unijnych, związanych z mobilnością wojskową, zidentyfikowanie obszarów współpracy cywilno-wojskowej oraz wskazanie perspektyw usprawnienia procesów mobilności wojskowej w świetle poprawy bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem kompleksowego, międzyresortowego podejścia (whole-government approach).

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele ministerstw (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), instytucji rządowych (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji, Centralny Port Komunikacyjny), resortu obrony narodowej (Zarząd Logistyki P-4 SGWP, Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Departament Strategii i Polityki Obronnej, Dowództwo Generalne RSZ, Dowództwo Operacyjne RSZ, Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk IWspSZ) oraz uczelni wojskowych (WAT, ASzWoj, LAW, AWL), czynnie biorący udział w budowaniu mobilności wojskowej. Obradom przewodniczyli Szef Zarządu Logistyki P-4 SG WP dr inż. Robert Woźniak i Dyrektor Instytutu Logistyki WLO dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT.

Przedstawione przez prelegentów doświadczenia zdobyte podczas stacjonowania, przemieszczania i ćwiczeń wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzają ważną rolę jaką odgrywa swoboda przemieszczania i ruchu wojsk zwana freedom of movement dla skutecznej realizacji zadań w czasie misji i operacji NATO.

Jednym z ważniejszych punktów seminarium była informacja pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaja Wilda. Przedstawił on planowane inwestycje związane z budową infrastruktury transportowej na bazie CPK, w tym rolę, zadania i realizowane funkcje portu; korzyści i możliwości wykorzystania portu przez SZ RP oraz ograniczenia, kierunki i perspektywy budowy CPK. Z przedstawionych przez prelegenta założeń wynika, że wpłyną one w znaczący sposób na zwiększenie możliwości transportowych naszego kraju, w tym RON, który stanie się ważnym beneficjentem powstania CPK, determinującym mobilność wojskową.

Oprócz wystąpień prelegentów ważnym elementem każdego z trzech paneli tematycznych była dyskusja dotycząca problemów, wyzwań, oczekiwań oraz perspektyw rozwoju i kierunków badań w obszarze mobilności w aspekcie poprawy bezpieczeństwa państwa. W jej trakcie podkreślano, jak istotny jest czynny udział naszego państwa w inicjatywach Unii Europejskiej i NATO, a także ciągłe dostosowywanie regulacji prawnych w celu znoszenia barier i usprawniania procesu przemieszczania wojsk.