OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ
W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA

INSTYTUT LOGISTYKI ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Uprzejmie zapraszamy na pierwszą edycję Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA"

w terminie 10 marca 2018 r. - 13 stycznia 2019 r.
Studia prowadzone są przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
.

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Niestacjonarne Studia Podyplomowe przyjmowane są do 15 lutego 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela Kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

-            pozyskanie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy w aspekcie zarządzania logistyką zgodnie z wymogami ochrony środowiska;

-            kształtowanie wiedzy i umiejętności personelu na różnych szczeblach organizacyjnych i branżowych w zakresie zarządzania ochroną środowiska w systemach i procesach logistycznych;

-            przygotowanie kadr menadżerskich do zarządzania logistyką przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju;

-            przygotowanie kadr menadżerskich logistyki do zarządzania programem auditów i prowadzenia auditu wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach zgodnie z normą ISO 14001.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

-            menadżerów, specjalistów z zakresu ochrony środowiska realizujących swoje zadania w sferze logistyki przedsiębiorstwa;

-            menadżerów, specjalistów logistyki w firmie w aspekcie spełnienia wymogów środowiskowych;

-            absolwentów studiów wyższych pragnących realizować swoją pracę zawodową w przedsiębiorstwie w obszarze logistyki w aspekcie spełniania przez nią wymogów ochrony środowiska.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem poleconym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

-            podanie o przyjęcie na Studia - PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA 

-            kserokopię dyplomu ukończenia studiów,

-            ankietę zgłoszeniową - ANKIETA ZGŁOSZENIOWA, 

-            kopia potwierdzenia dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie 85 PLNna poniżej wskazane konto,

-            zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie jpg, nie większe niz 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli

-            ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

Kwalifikacji na Studia dokona Komisja Kwalifikacyjna do 20 lutego 2018 r.

Na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej Dziekan Wydziału Logistyki wydaje decyzję o przyjęciu na Studia. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto.

Termin wniesienia opłat upływa 28 lutego 2018 roku.

UWAGA - na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: „Opłata za postępowanie rekrutacyjne" lub „Opłata czesnego”, „ZLwPOS-2018, subkonto 700 1500 40 001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840 1500 40 001

Zakres tematyczny studiów:

-            USŁUGI LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA

-            ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

-            ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

-            LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW (ZAOPATRZENIA, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I ZWROTNA)

-            EKOLOGISTYKA

-            SYSTEMY ZRZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE (ISO 14001)

-            CERTYFIKACJA I NORMALIZACJA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

-            SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA

-            LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

-            LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU OPAKOWANIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

-            LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (EMISJE)

-            SEMINARIUM DYPLOMOWE.

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule trzynastu dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu w terminie 10.03.2018-13.01.2019.

Semestr I Semestr II
10-11.03.2018 06-07.10.2018
24-25.03.2018 20-21.10.2018
14-15.04.2018 17-18.11.2018
28-29.04.2018 01-02.12.2018
26-27.05.2018 15-16.12.2018
02-03.06.2018 12-13.01.2019
16-17.06.2018

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

-            świadectwo ukończenia studiów podyplomowych; zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu EMS - Environmental Managment System;

-            po uprzednim zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO 14001.

Certyfikat nadawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie. Otrzymany certyfikat i zaświadczenie nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

 

Adres do korespondencji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

Z dopiskiem "ZLPwWOS" 00-908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2.

Template by Age Themes