OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENADŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA


INSTYTUT LOGISTYKI ZAPRASZA

NA STUDIA PODYPLOMOWE

Uprzejmie zapraszamy na pierwszą edycję Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA w terminie 14 października 2017 r. – 17 czerwca 2018 r. Studia prowadzone są przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Niestacjonarne Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA przyjmowane są do 30 września 2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • pozyskanie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy w aspekcie zarządzania logistyką zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
 • kształtowanie wiedzy i umiejętności personelu na różnych szczeblach organizacyjnych i branżowych w zakresie zarządzania ochroną środowiska w systemach i procesach logistycznych;
 • przygotowanie kadr menadżerskich do zarządzania logistyką przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju;
 • przygotowanie kadr menadżerskich logistyki do zarządzania programem auditów i prowadzenia auditu wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach zgodnie z normą ISO 14001.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menadżerów, specjalistów z zakresu ochrony środowiska realizujących swoje zadania w sferze logistyki przedsiębiorstwa;
 • menadżerów, specjalistów logistyki w firmie w aspekcie spełnienia wymogów środowiskowych;
 • absolwentów studiów wyższych pragnących realizować swoją pracę zawodową w przedsiębiorstwie w obszarze logistyki w aspekcie spełniania przez nią wymogów ochrony środowiska.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe powinien złożyć bezpośrednio lub przesłać pocztą listem polocenym na ręce kierownika Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochańskiego następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na Studia – PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA(link)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
 • ankietę zgłoszeniową – ANKIETA ZGŁOSZENIOWA, (link)
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie 85 PLNna poniżej wskazane konto,
 • zdjęcie oraz zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie  jpg, nie większe niz 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli
 • ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

Kwalifikacji na Studia dokona Komisja Kwalifikacyjna do 31.08.2017 r..

Na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej Dziekan Wydziału Logistyki wydaje decyzję o przyjęciu na Studia.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto.

Termin wniesienia opłat upływa 30.09.2017 roku.

UWAGA - na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem: „Opłata za postępowanie rekrutacyjne” lub „Opłata czesnego”, „ZLwPOS-2017, subkonto 700 1500 40 001”

Opłata w kasie WAT - rachunek 840 1500 40 001

 

Zakres tematyczny studiów:

 • USŁUGI LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH OCHRONY ŚRODOWISKA
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW (ZAOPATRZENIA, PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I ZWROTNA)
 • EKOLOGISTYKA
 • SYSTEMY ZRZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE (ISO 14001)
 • CERTYFIKACJA I NORMALIZACJA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA
 • LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • LOGISTYKA W GOSPODAROWANIU OPAKOWANIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (EMISJE)
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE. 

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule trzynastu dwudniowych zjazdów  sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu w terminie 14.10.2017-17.06.2018.

Semestr I Semestr II
14-15.10.2017 10-11.03.2018
28-29.10.2017 24-25.03.2018
25-26.11.2017 14-15.04.2018
09-10.12.2017 28-29.04.2018
16-17.12.2017 26-27.05.2018
20-21.01.2018 16-17.06.2018
27-28.01.2018 -------------

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu EMS Environmental Managment System;
 • po uprzednim zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO 14001.

Certyfikat nadawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie.

Otrzymany certyfikat i zaświadczenie nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Adres do korespondencji

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

Z dopiskiem "ZLPwWOS"

00–908 WARSZAWA ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Template by Age Themes